Appointed DHO List.

 

Dist.                                       Name of the Dist. Hindi Officer                  -  Phone No.       DHO.REGD.NO.

1. CHIKABALLAPUR                               G.GOPI                                 -9342507954       -KA12CB000135

2. CHITRADURGA                                       G.GANGADHARA             -9845320692       -KA12CD000136

3. SHIVAMOGA                                         R.V.ROSHINI                      -9741585084       -KA12SH000137

4. MYSORE                                                  K.B.PADMAVATHI-          -8884081352       -KA12MY000138

5. MANDYA                                               M.SWETHA                         9538305676       -KA12MA000139

6. HASSAN                                  R.V.RAGHUVEERYADAV                -8197458668       -KA12HA000140

7. TUMKUR                                               VEERADASAPPA JI           -9741585084       -KA12TM000142

8. BALLARY URBAN                                 SHAKEELA BANU              -9743559149       -KA12BU000143